תנאי שימוש - הסכם

הסכם לשימוש במערכות meserGO (“הסכם”) שנחתם ביום __ לחודש __, שנת 2021 בין מסר גו בע”מ, חברה ישראלית שמקום מושבה האירוס 49, חדיד, 7313500 (“מסר גו”) לבין ______________, [חברה ישראלית / אדם פרטי / שותפות רשומה] אשר מקום מושבו הוא _______________ (“הלקוח”).

הואיל ומסר גו היא בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכת ניהול העסקים “מסר גו” המספקת שירותי ניהול התקשרות מול לקוחות, שליחת מסרונים, וניהול מסדי נתונים, והכל לפי המפרט המלא המצורף בנספח א להסכם זה (“המערכת”);

והואיל והלקוח מעוניין לרכוש רשיון לשימוש במערכת בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל ומסר גו מעוניינת לאפשר ללקוח לרכוש רשיון לשימוש במערכת;

והואיל והלקוח מעוניין כי סוכנות הפרסום שלו תהיה אף היא מורשית לנהל את המערכת בשמו

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1.      השימוש במערכת. השימוש במערכת מורשה בזאת ללקוח לתקופת ההסכם. ללקוח ניתן רשיון אישי, לא-ייחודי, לא בלעדי, לא ניתן להעברה (אלא בהתאם להסכם זה) ולא ניתן להרשאת משנה.

2.      הלקוח. הלקוח הוא היישות המשפטית אשר חתמה על הסכם זה. כל שימוש שיבוצע תחת החשבון המוגדר על שם הלקוח יבוצע אך ורק על ידי האורגנים המוסמכים אצל הלקוח. הלקוח הוא עסק, ומודע לכך שעקב כך, הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לא יחולו על התקשרותו עם מסר גו, שכן השימוש במערכת אינו נועד לשימושים אישיים, ביתיים או משפחתיים.

3.      מתן הרשאות. הלקוח רשאי לספק הרשאות משנה לגורמים שלישיים, עובדים, נציגים, סוכנים, או כל גורם אחר, שיפעלו בשמו במערכת ובמסגרת ההרשאות שהוא סיפק לה. בעשותו כן, הוא יחתים כל אחד מגורמים אלו על כך שהם האחראים הבלעדיים לכל שימוש שיבצעו במערכת, ושהם פוטרים את מסר גו מכל אחריות לכל נזק שיגרם להם ו/או ללקוח כתוצאה מהשימוש שלהם במערכת.

4.      אחריות להרשאות. הלקוח הוא האחראי הבלעדי למתן ההרשאות. הוא יבדוק את בעל ההרשאה בטרם יספק לו הרשאה כזו, הוא יוודא כי בעל ההרשאה הוא בקי בשימוש במערכת, כי קיבל את ההדרכה ההולמת, כי הוא מודע לסיכונים מהשימוש במערכת וכי הוא מודע לנזקים שיכולים להגרם ללקוח ו/או למסר גו כתוצאה משימוש לרעה.

5.      אבטחת החשבון. הלקוח אחראי לאבטח את החשבון שלו, כולל לאבטח את הרשאות המשנה שיסופקו. מסר גו לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש לרעה במערכת.

6.      משרד פרסום. ככל שהלקוח פועל באמצעות משרד פרסום המנהל עבורו את השירותים, הרי שהוא יצטרך להגדיר משרד זה כבעל הרשאות ולהתקשר מולו בהסכם לניהול השירותים. במקרה כזה, שירותי התמיכה יסופקו על ידי משרד הפרסום ולא על ידי מסר גו.

7.      השירותים. השירותים אשר מסר גו תספק במערכת יהיו באמצעות ממשק אינטרנטי אליו יתחבר הלקוח עם שם משתמש וסיסמא.

8.      שליחת הודעות דואר אלקטרוני. מסר גו תאפשר ללקוח לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, בין באמצעות המערכת שלה או באמצעות צדדים שלישיים, וכן לערוך את תוכן ההודעות.

9.      שליחת מסרונים. מסר גו תאפשר ללקוח לשלוח מסרונים (SMS), באמצעות המערכת שלה או באמצעות צדדים שלישיים.

10. הודעות קוליות יוצאות ונכנסות. מסר גו תאפשר ללקוח לנהל תיבה קולית לקבלת הודעות קוליות ולשליחתן, באמצעות המערכת או באמצעות צדדים שלישיים.

11. אחסון, אירוח ועיצוב דפי נחיתה. מסר גו תאפשר ללקוח לערוך דפי נחיתה ותאחסן אותם עבורו בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים. דפי הנחיתה יכללו מערכות מקובלות כגון סקרים, טפסי רישום, הזמנה וכדומה. ככל שהלקוח ישתמש במערכת מסר גו לצורך בניית דפי נחיתה, הרי שמסר גו תשאר הבעלים של זכויות הקניין בתסריטים אלו, והלקוח יקבל רשיון לא-בלעדי, לא-ייחודי, שאינו בר הרשאת משנה, להשתמש בתסריטים.

12. ממשקים לצ’אטבוט. מסר גו תאפשר ללקוח לייצר ממשקים לצ’אטבוט עם מערכות חיצוניות כגון Facebook וWhatsApp,  אשר יוכלו לנהל אוטומציה של מערכת התקשורת עם הלקוח. ממשקים אלו יפעלו באמצעות מערכות צד שלישי, ובהתאם לחוקים שיגדיר הלקוח. ככל שהלקוח ישתמש במערכת מסר גו לצורך בניית תסריטי אוטומציה, הרי שמסר גו תשאר הבעלים של זכויות הקניין בתסריטים אלו, והלקוח יקבל רשיון לא-בלעדי, לא-ייחודי, שאינו בר הרשאת משנה, להשתמש בתסריטים.

13. ניהול קבוצות ותכתובת נציגים. ככל שהלקוח ירכוש את השירות הרלוונטי, מסר גו תעמיד לרשות הלקוח מערכת שתאפשר לנציגיו להתכתב עם לקוחות פוטנציאליים באמצעות שירותי מסרים אלקטרוניים (נכון ליום זה, WhatsApp) וכן כלים לניהול קבוצות אשר יכללו ממשקים אלו.

14. שירותים אישיים בהזמנה אישית. בהתאם לדרישת הלקוח, מסר גו עשויה לספק שירותים בהזמנה אישית כגון פיתוח תוכנה, כתיבת תוכן שיווקי, או התאמת API.

15. עדכון השירותים. מסר גו עשויה לעדכן את השירותים, להוסיף פונקציונאליות, ולהוסיף שירותים מעת לעת, או לגרוע שירות מסוים, בהודעה מראש.

16. חובות יידוע. השימוש במערכת מסר גו כרוך באגירת נתונים במסד הנתונים של מסר גו על אודות הלקוח ולקוחותיו, ועל כן חובה על הלקוח לעמוד בכל עת בהוראות הדין הרלוונטיות הנוגעות לאגירת נתונים במסד נתונים, ובפרט: (1) חובה עליו ליידע את לקוחותיו כי הנתונים נשמרים בידי מסר גו במסגרת מתן השירות; (2) חובה עליו לספק ללקוחותיו עותק ממדיניות הפרטיות של מסר גו המציין מהם השימושים במידע; (3) חובה עליו לדאוג כי מסד הנתונים הנגיש אליו ירשם כמאגר מידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים ככל שזה מוגדר “מאגר מידע” על פי חוק ושמסר גו תרשם כמחזיק במאגר זה; (4) חובה עליו לדאוג להסרת פרטיהם של הלקוחות המבקשים להסיר עצמם; (5) חובה עליו לאחסן במסד הנתונים רק מידע המותר לאחסון על פי דין.

17. אחריות. האחריות הבלעדית לשימוש במערכת היא של הלקוח; ככל שהלקוח ישתמש במערכת לצרכי יצירת תכנים, הרי שהלקוח יהא אחראי לוודא כי כל תוכן המאוחסן ומועבר באמצעות מערכת מסר גו עומד בהוראות הדין וניתן לפרסום. מסר גו לא תהא אחראית לכל שימוש לרעה של הלקוח במערכת ו/או במסד הנתונים, לרבות: (1) כל תביעה שתוגש כנגד הלקוח על ידי צד שלישי בגין דיוור שביצע הלקוח; (2) כל הפרה של חוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, חוק איסור לשון הרע או חוק עוולות מסחריות, על ידי הלקוח בגין השימוש במערכת, בין אם בהתאם להסכם זה ובין אם בניגוד להוראותיו; (3) כל תלונה של רשות מוסמכת כנגד הלקוח על שימוש במערכת. הלקוח מודע לכך שהמערכת משתמשת בשירותי צד שלישי, ושמסר גו אינה אחראית ולא יכולה להיות אחראית לזמינות אותם השירותים, לטיבם או לכך שהם יעמדו בהוראות הדין, והלקוח פוטר את מסר גו מראש על כל נזק שיגרם על ידי אותם הצדדים השלישיים. בכל מקרה ובגין כל נזק, אחריותה של מסר גו תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ולא תעלה על הסכום ששילם הלקוח למסר גו ב30 הימים בטרם נגרם נזק זה.

18. שימוש הולם. הלקוח ישתמש במערכת שימוש הולם בלבד, וימנע מכל שימוש שיש בו כדי לפגוע באחר או להפריע לשימוש התקין של לקוחות אחרים במערכת, ובפרט: (1) ימנע מלמכור את השירות לצד שלישי או להרשות לצד שלישי את השימוש בשירות שלא בהתאם לממשק המערכת; (2) ימנע מעבד את השירות בצורה אוטומטית, לייצר מעקפים כדי לייצר תכונות חדשות או להוסיף פונקציונאליות לשירות שלא פותחה; (3) לא ישנה את השירות בכל צורה שהיא; (4) לא ישתמש בשירות בצורה אגרסיבית, הכוללת שימוש אינטנסיבי ולא צפוי בו; (5) לא ישתמש בשירות בצורה אשר מטרידה אחר או פוגעת בפרטיותו; (6) לא יגרום לכך שהשירות יבצע פעולות שלא תוכננו לבצע; (7) לא יפרסם באמצעות השירות שירותים ו/או מוצרים אשר עשוים לפגוע במסר גו או במוניטין שלה.

19. תשלום. התשלום לשירותי מסר גו, וכן לשירותי הצד השלישי, יהיו בהתאם להצעת המחיר המצורפת כנספח ב’ להסכם זה. התשלום עשוי לכלול: (1) תשלום חודשי בסיסי עבור רשיון השימוש במערכת; (2) תשלום עבור ניצול חבילות תקשורת, הן עבור שימוש חודשי, הן עבור צריכה והן עבור הקצאת מספרים; (3) תשלום עבור שליחת הודעות ו/או חבילת הודעות לניצול מירבי; (4) תשלום עבור קבלת התראות מערכת ללקוח; (4) תשלום עבור שירותים שיסופקו אישית ללקוח, כגון שירותי פיתוח או עריכת תוכן.

20. חשבון נסיון. ככל שהלקוח יבחר להשתמש בחשבון הנסיון, הרי שבתום תקופת הנסיון יעבור הלקוח למסלול חודשי מתחדש, באחריות הלקוח לסיים את החידוש בתום תקופת הנסיון.

21. חודשי מתחדש. התשלום הוא חודשי ומתחדש. בכל חודש, ביום הראשון לאותו החודש, יקבל הלקוח חשבון עבור החודש שנסתיים יום לפניו. התשלום יבוצע ביום השמונה בכל חודש. במקרה בו החל השימוש במערכת לאחר היום הראשון לאותו החודש, הרי שהחיוב יבוצע בצורה יחסית.

22. אמצעי תשלום. התשלום יבוצע בהוראת קבע בכרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית, שיק או באמצעות ביט. ככל שהלקוח לא ישלם בכרטיס אשראי, הרי שהתשלום יבוצע מראש וכמקדמה, ולא בדיעבד.

23. עמלה למשרד פרסום. הלקוח מודע לכך כי מסר גו עשויה לשלם למשרד הפרסום עמלה בגין הפניית הלקוח ובגין מתן התמיכה והשירותים.

24. ביטול עסקאות ושירותים: ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 יחד עם זאת הלקוח מבין כי חלק מהשירותים הוזמנו למשך של שנה מראש ולא ניתנים לביטול אלא בתום השנה. במקרה של סיום ההתקשרות פחות מ-30 ימים מיום תחילת הסכם זה, הרי שהלקוח יקבל זיכוי חלקי על הסכום ששילם, בניכוי דמי אשראי ובניכוי הסכומים שניצל בעסקה.

25. זמינות: מסר גו תנקוט מאמצים סבירים כי המערכת תהא זמינה בכל עת, וכי כל תקלה במערכת תתוקן בהקדם. אולם, מסר גו אינה ערבה ואינה מתחייבת כי המערכת תהא זמינה בכל עת, וכי השירותים שיסופקו יהיו באיכות מיטבית. אספקת השירותים מותנית בצדדים שלישיים, קווי תקשורת, שירותי אחסון חיצוניים ועל כן מסר גו אינה יכולה לערוב לזמינות המערכת.

26. תמיכה ותיקון תקלות. מסר גו תספק ללקוח שירותי תמיכה ותיקון תקלות בהתאם להסכם זה. שירותי התמיכה יסופקו בדואר אלקטרוני וצ’ט באתר בלבד, ובשעות העבודה בלבד. פנייה לתמיכה תקבל מענה בתוך שני ימי עסקים. שירות תיקון תקלות אשר משביתות את המערכת במלואה, או ללקוח ספציפי, יחלו בתוך שש שעות מאיתורה של התקלה (כאשר שבתות ומועדי ישראל לא יבואו במניין הזמנים). ימי העבודה של החברה הם ראשון עד חמישי, בשעות 09:00 – 17:00.

27. תקופת ההסכם. אלא אם הלקוח הזמין חבילה לתקופה קצובה, תקופת הסכם זה תהא החל מהחתימה עליו ועד לסיומו על ידי מי מהצדדים בהודעה מראש בכתב בת 45 ימים. מבלי לגרוע מזכות הסיום ללא סיבה, הרי שמסר גו תהא רשאית אף לסיים הסכם זה בכל מקרה בו הלקוח הפר את הוראות הסכם זה ולא תיקן ההפרה בתוך 24 שעות, או בכל מקרה בו התגלה כי הלקוח ביצע שימוש שאינו הולם במערכת, על פי שיקול דעתה של מסר גו.

28. שיפוי. הלקוח ישפה את מסר גו ויחזיק אותה כתמת לב כנגד כל תלונה, תביעה, דרישה מצד שלישי, או חקירה של רשות מוסמכת הנוגעת לשימוש של הלקוח במערכת, לרבות כל תביעה בגין שליחת דברי פרסומת בניגוד לדין, אי עמידה בחוק הגנת הפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בשמו הטוב של אדם, או כל שימוש אחר של הלקוח במערכת בניגוד להוראות הסכם זה או הדין.

29. סודיות. מסר גו לא תעשה שימוש בנתונים אשר יוזנו על ידי הלקוח לכל מטרה מלבד מתן השירותים. אולם, מסר גו יכולה להשתמש בנתוני השימוש בשירות בצורה מצטברת, לא-מזהה אישית, וזאת כדי לשפר את השירות.

30. מהות יחסי הצדדים. הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים; דבר בהסכם זה לא יצור בין הצדדים יחסי עובד:מעביד, שותפות או יחסים דומים.

31. שונות: הסכם זה ממצה את מלוא הסכמות הצדדים וגובר על כל הסכמה אחרת, בין אם בכתב, בעל-פה או בהתנהגות; הסכם זה ישונה אך ורק בכתב ובחתימת הצדדים. שום עיכוב, מחדל או ויתור של צד על זכויותיו לא יחשבו לויתור על תנאי חוזה זה ולא יפעלו להגבילו, לבטלו, להחריגו או להקטין את סמכותו על היחסים בין הצדדים. אף ויתור על תנאי מתנאי חוזה זה לא ייחשב ויתור על שאר תנאיו. החוק על הסכם זה הינו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך העולה ממנו יובא לשיפוטו הייחודי של בתי המשפט במחוז תל אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מסר גו                   הלקוח

 

תפריט נגישות

רוצה לנסות את המערכת שלנו?

מגיע לך 100 הודעות SMS

+ 500 הודעות דיוור אלקטרוני בשקל אחד!

ובנוסף! אנשי קשר ללא הגבלה דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

ללא התחייבות, ולמימוש תוך 3 חודשים.
לצורך פתיחת החשבון
וקבלת ההטבה יש לסיים את תהליך הרכישה המלא
* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח