הגדרות שליחת הודעות SMS

על מנת לגשת לאיזור שליחת הודעות ה-SMS יש ללחוץ על העיגול הכתום במסך הבית:

מערכת מסר גו כניסה למערכת הודעות

מסך השליחה:

מסך השליחה מכיל את המרכיבים הבאים:

חלון נוסח ההודעה – החלונית בה נקליד את נוסח ההודעה שנרצה לשלוח לקוראים שלנו. ניתן לשלב בנוסח זה תווים מיוחדים בלחיצה על כפתור האימוג’י. ניתן גם להיעזר בנוסחי הודעות מומלצים שהם למעשה תבניות של הודעות העומדות לרשותנו בלחיצה על הקישור לצד חלון ההקלדה.

מידע על אורך ההודעה המוקלדת – בעת שאנו מקלידים את ההודעה המיועדת לשליחה נוכל לראות בזמן אמת כמה תווים זו מכילה. טקסט באורך של 268 תווים בעברית מכיל מקטע אחד ומחויב כהודעה אחת. באופן כללי ניתן לשלוח הודעה עם עד 1000 תווים וזו מגיעה לנמענים כהודעה משורשרת, כמקשה אחת ולא מפוצלת על אף שהיא מחולקת למקטעים לפי התחשיב המצוין מעלה.

זיהוי שולח – מקובל בשליחת הודעה להזדהות בעזרת שם או מספר טלפון אותו הנמענים יראו על גבי מסך הנייד שלהם כשההודעה תתקבל. שדה זיהוי השולח מאפשר להגדיר את פרטים אלו. במידה ונבחר להזין שם יהיה עלינו להשתמש בתווים של אותיות אנגלית בלבד ללא רווחים. ניתן להקליד עד 11 תווים.

מועד השליחה – ניתן להגדיר את המועד הרצוי לשליחת ההודעה. מועד זה יכול להיות מידי -מיד עם הלחיצה על כפתור השליחה – או עתידי – במועד דחוי שנוח לנו.

טפטוף – ניתן לקבוע את קצב שיגור ההודעות עם מרווחי זמן של שניות בין הודעה להודעה. פונקציה זו שימושית כאשר אנו מפיצים למספר רב של נמענים בו זמנית ומעוניינים לווסת את קצב קבלת המענה מהם.

תיוג – מאפשר לתת שם לקמפיין ובצורה זו לאתר בקלות הודעות המקושרות אליו.

הגבלת שליחה – ניתן לקבוע שנמענים אליהם הופצה הודעה במספר מוגדר של ימים אחרונים לא יקבלו את ההפצה הנוכחית. דבר זה מאפשר לייצר בצורה אוטומטית תקופת צינון בין הודעה להודעה במטרה שלא להעמיס על המקבל. ברירת המחדל של המערכת עומדת על 14 ימים אך ניתן לשנות זאת ולהגדיר איזה ערך מספרי שרוצים. בכדי להפעיל את הגבלת השליחה יש לסמן את תיבת הסימון מימין לה.

חלונית הגדרת הנמענים להפצה – בה נגדיר את אנשי הקשר המיועדים לקבלת ההודעה בחלוקה לשלושה סוגים.

  • לשונית מספרי טלפון – בלשונית זו ניתן להקליד את מספרי הטלפון של הנמענים בצורה ידנית או להעתיק ולהדביק אותם בטור מספרים הישר מקובץ Word, Excel או .Notepad אין משמעות אם המספרים מוכנסים עם או בלי 0 בתחילתם או עם או בלי מקף. בעת השליחה המערכת מבצעת אוטומטית סינון של מספרים כפולים ואינה שולחת את ההודעה למספרים שאינם תקינים.
  • לשונית אנשי קשר – מאפשרת לבחור מתוך רשימת כלל אנשי הקשר שטענו למערכת את הנמענים הייעודיים לקבלת ההודעה. ניתן לבצע חיפוש בין כלל אנשי הקשר שהוזנו על מנת לאתר בקלות את האנשים הרלוונטיים.
  • לשונית קבוצות – במידה והוגדרו קבוצות נמענים במערכת ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר אליה ההודעה תשלח.

המערכת יודעת לשלב בין שלושת האופציות, כך שניתן לשלוח הודעות הן למספרי טלפון שהודבקו בחלונית מספרי טלפון, הן לקבוצות נבחרות והן לנמענים בודדים ללא קשר לזיקתם לקבוצה זו או אחרת. כאמור, לא מתבצעת שליחה כפולה למספר נתון במקרה של חפיפה.

הודעת בדיקה – ניתן להזין מספר טלפון אליו ההודעה תשלח לבדיקה, מבלי שהיא תשלח לנמענים שהוגדרו לקבלתה בעת ההפצה הכוללת. מומלץ להשתמש באפשרות זו לפני שילוח ההודעה בתפוצה רחבה על מנת לוודא שהמלל בה תקין, שאין שגיאות ושהכול כשורה.

כפתור שלח SMS – כפתור שליחת ההודעה בהתאם לכל הפרמטרים שהוגדרו במסך. ההודעה לא תשלח מבלי שנלחץ על כפתור זה.

על מנת לגשת לאיזור שליחת הודעות ה-SMS יש ללחוץ על העיגול הכתום במסך הבית:

מערכת מסר גו כניסה למערכת הודעות

מסך השליחה:

מסך השליחה מכיל את המרכיבים הבאים:

חלון נוסח ההודעה – החלונית בה נקליד את נוסח ההודעה שנרצה לשלוח לקוראים שלנו. ניתן לשלב בנוסח זה תווים מיוחדים בלחיצה על כפתור האימוג’י. ניתן גם להיעזר בנוסחי הודעות מומלצים שהם למעשה תבניות של הודעות העומדות לרשותנו בלחיצה על הקישור לצד חלון ההקלדה.

מידע על אורך ההודעה המוקלדת – בעת שאנו מקלידים את ההודעה המיועדת לשליחה נוכל לראות בזמן אמת כמה תווים זו מכילה. טקסט באורך של 268 תווים בעברית מכיל מקטע אחד ומחויב כהודעה אחת. באופן כללי ניתן לשלוח הודעה עם עד 1000 תווים וזו מגיעה לנמענים כהודעה משורשרת, כמקשה אחת ולא מפוצלת על אף שהיא מחולקת למקטעים לפי התחשיב המצוין מעלה.

זיהוי שולח – מקובל בשליחת הודעה להזדהות בעזרת שם או מספר טלפון אותו הנמענים יראו על גבי מסך הנייד שלהם כשההודעה תתקבל. שדה זיהוי השולח מאפשר להגדיר את פרטים אלו. במידה ונבחר להזין שם יהיה עלינו להשתמש בתווים של אותיות אנגלית בלבד ללא רווחים. ניתן להקליד עד 11 תווים.

מועד השליחה – ניתן להגדיר את המועד הרצוי לשליחת ההודעה. מועד זה יכול להיות מידי -מיד עם הלחיצה על כפתור השליחה – או עתידי – במועד דחוי שנוח לנו.

טפטוף – ניתן לקבוע את קצב שיגור ההודעות עם מרווחי זמן של שניות בין הודעה להודעה. פונקציה זו שימושית כאשר אנו מפיצים למספר רב של נמענים בו זמנית ומעוניינים לווסת את קצב קבלת המענה מהם.

תיוג – מאפשר לתת שם לקמפיין ובצורה זו לאתר בקלות הודעות המקושרות אליו.

הגבלת שליחה – ניתן לקבוע שנמענים אליהם הופצה הודעה במספר מוגדר של ימים אחרונים לא יקבלו את ההפצה הנוכחית. דבר זה מאפשר לייצר בצורה אוטומטית תקופת צינון בין הודעה להודעה במטרה שלא להעמיס על המקבל. ברירת המחדל של המערכת עומדת על 14 ימים אך ניתן לשנות זאת ולהגדיר איזה ערך מספרי שרוצים. בכדי להפעיל את הגבלת השליחה יש לסמן את תיבת הסימון מימין לה.

חלונית הגדרת הנמענים להפצה – בה נגדיר את אנשי הקשר המיועדים לקבלת ההודעה בחלוקה לשלושה סוגים.

  • לשונית מספרי טלפון – בלשונית זו ניתן להקליד את מספרי הטלפון של הנמענים בצורה ידנית או להעתיק ולהדביק אותם בטור מספרים הישר מקובץ Word, Excel או .Notepad אין משמעות אם המספרים מוכנסים עם או בלי 0 בתחילתם או עם או בלי מקף. בעת השליחה המערכת מבצעת אוטומטית סינון של מספרים כפולים ואינה שולחת את ההודעה למספרים שאינם תקינים.
  • לשונית אנשי קשר – מאפשרת לבחור מתוך רשימת כלל אנשי הקשר שטענו למערכת את הנמענים הייעודיים לקבלת ההודעה. ניתן לבצע חיפוש בין כלל אנשי הקשר שהוזנו על מנת לאתר בקלות את האנשים הרלוונטיים.
  • לשונית קבוצות – במידה והוגדרו קבוצות נמענים במערכת ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר אליה ההודעה תשלח.

המערכת יודעת לשלב בין שלושת האופציות, כך שניתן לשלוח הודעות הן למספרי טלפון שהודבקו בחלונית מספרי טלפון, הן לקבוצות נבחרות והן לנמענים בודדים ללא קשר לזיקתם לקבוצה זו או אחרת. כאמור, לא מתבצעת שליחה כפולה למספר נתון במקרה של חפיפה.

הודעת בדיקה – ניתן להזין מספר טלפון אליו ההודעה תשלח לבדיקה, מבלי שהיא תשלח לנמענים שהוגדרו לקבלתה בעת ההפצה הכוללת. מומלץ להשתמש באפשרות זו לפני שילוח ההודעה בתפוצה רחבה על מנת לוודא שהמלל בה תקין, שאין שגיאות ושהכול כשורה.

כפתור שלח SMS – כפתור שליחת ההודעה בהתאם לכל הפרמטרים שהוגדרו במסך. ההודעה לא תשלח מבלי שנלחץ על כפתור זה.

More to explorer

תפריט נגישות

רוצה לנסות את המערכת שלנו?

מגיע לך 100 הודעות SMS

+ 500 הודעות דיוור אלקטרוני בשקל אחד!

ובנוסף! אנשי קשר ללא הגבלה דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

ללא התחייבות, ולמימוש תוך 3 חודשים.
לצורך פתיחת החשבון
וקבלת ההטבה יש לסיים את תהליך הרכישה המלא
* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח